Westerschenge

Wilhelminadorp
De Schenge is een voormalige zeearm, die het eiland Wolphaartsdijk scheidde van de kern van Zuid-Beveland en van groot belang was voor de scheepvaart vanuit Goes. In de achttiende eeuw ontstonden problemen, omdat het vaarwater te ondiep werd. Daarom besloot men delen in te polderen. Zo is o.a. de Wilhelminapolder ontstaan. Van de vroegere Schenge resten nog de Ooster- en Westerschenge. De Westerschenge ligt sterk geïsoleerd in het grootschalige polderland. De rietkraag langs de kreek grenst meestal direct aan het omliggende bouwland. Op de smalle strook grasland langs de oever groeien diverse zeldzame planten. In de rietvelden broeden vogels als bruine kiekendief, kleine karekiet, rietzanger, snor en verschillende soorten eenden. In de winter verblijven hier vaak rietganzen, kleine zwanen en soms ook toppereenden. De Ooster- en Westerschenge zijn niet toegankelijk, maar laten zich vanaf de omliggende wegen goed bekijken.

Contactinformatie

Deltaweg Wilhelminadorp